Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Moksy.

 

Baasineigenenergie.nl en moksy.nl zijn websites van het bedrijf Moksy, gevestigd aan de Waldeck Pyrmontkade 834 te Den Haag, bezoekadres Nassaulaan 13, 2514 JS Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57268479.

 

Moksy is een eenmanszaak, die zich op de navolgende vakgebieden/diensten toelegt:

  • Coaching (Energiewerk)
  • Counseling (Energiewerk)
  • Training
  • Online training 
  • Projectmanagement en  maatschappelijke advies

Deze vakgebieden zullen hieronder gezamenlijk als ‘diensten’ worden aangemerkt. Wordt verwezen naar een van de afzonderlijke diensten, dan zullen die als zodanig worden benoemd. Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor de diensten Coaching, Counseling, Training en Online training. (Voor projectmanagement en maatschappelijk advies gelden de algemene voorwaarden van janinekoppers.nl)

 

Moksy zal in deze algemene voorwaarden verder worden aangeduid als ‘Moksys’. De andere partij wordt ‘opdrachtgever’ of 'client' genoemd: de natuurlijke of rechtspersoon die met Moksy een overeenkomst aangaat of daartoe het voornemen heeft, en de aan haar gelieerde (rechts)personen.

 

Alle cliënten, opdrachtgevers en gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden. Moksy kan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je niet akkoord gaat met een wijziging, dien je het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

 

Aansprakelijkheid - Veiligheid staat voorop

 

De cliënt is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om gebruik te maken van de diensten van Moksy. Jij als client kent jezelf het beste. Moksy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. Moksy is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarvan de cliënt zich wil beroepen in verband met activiteiten van Moksy. 

 

Adviezen die worden verstrekt door Moksy tijdens coaching, online training of training blijven adviezen. Onze gesprekspartners blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het volledig (laten) onderzoeken van consequenties van te nemen zakelijke en/of persoonlijke beslissingen.

 

Moksy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van opdrachtgever, client etc. of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende het traject of anderszins verblijf op locatie waar de cursussen of workshops worden gegeven. Moksy is nimmer verplicht tot vergoeding van schade van de opdrachtgever en/of de deelnemer, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Moksy. Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van Moksy nooit verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van Moksy nooit verder reikt dan de dekking van de door Moksy afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Moksy accepteert aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever of deelnemer voor ontstane schade als gevolg van een aan Moksy toe te rekenen tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

 

Betaling en betaalmethoden

 

Alle prijzen op de website van www.moksy.nl en baasineigenenergie.nl zijn in euroʼs en inclusief BTW.

Je kunt op meerdere manieren aan www.moksy.nl betalen:

  • Betaling via een factuur
  • Betaling via een online betaalverzoek 

De betalingstermijn bij Moksy is altijd veertien dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is Moksy gerechtigd de opdrachtgever/client middels aanmaning in ieder geval eenmalig veertien dagen in de gelegenheid stellen alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien betaling uitblijft wordt overgegaan tot incassomaatregelen. Kosten daarvan zullen worden doorbelast, conform huidige wetgeving.

 

Indien de factuur of het betaalverzoek niet tijdig is betaald, dan is Moksy gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.

 

Aanbieding en prijzen

 

Aanbiedingen worden telkens gedaan onder het voorbehoud dat de diensten leverbaar zijn. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Moksy heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding aan te passen, in te trekken of te herroepen tot vijf werkdagen na aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever, ook als in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd.  Aan de inhoud van reclameuitingen van Moksy kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Moksy zal jaarlijks haar tarieven aanpassen, conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Tevens is Moksy gerechtigd bij kostenstijgingen tevens een prijsverhoging door te voeren. Zij zal opdrachtgever daarvan immer direct schriftelijk op de hoogte stellen. Over de dienstverlening van Moksy is 21% BTW verschuldigd. In haar offertes en aanbiedingen zal Moksy vermelden of deze inclusief of exclusief BTW zijn.

 

Annulering

 

Annulering vanuit opdrachtgever/client

Bij annulering of uitstel van de diensten door opdrachtgever meer dan 14 dagen voordat de dienst wordt geleverd, zijn geen annuleringskosten verschuldigd en wordt het reeds betaalde factuurbedrag teruggestort. Voorstellen tot kosteloos verplaatsten van de gekozen datum kunnen tot een week voor de geplande datum worden gedaan.

 

Bij annulering van ingeplande coaching- of counselingafspraak binnen 14 dagen geldt:

  • binnen 3 dagen gerekend vanaf de geplande datum is 100% van de reeds betaalde of te betalen factuur verschuldigd;
  • tussen 4 en 7 dagen gerekend vanaf de geplande datum is 50% van de reeds betaalde of te betalen factuur verschuldigd;
  • tussen 8 en 14 dagen gerekend vanaf de geplande datum is 25% van de reeds betaalde of te betalen factuur verschuldigd. 

Annulering vanuit Moksy

Indien Moksy ten gevolge van bijvoorbeeld overmacht zijdens Moksy niet in staat is de dienst te leveren, informeert zij opdrachtgever of client zo snel mogelijk, dat de dienst niet doorgaat. Er zal vervolgens een nieuwe datum voor het leveren van de dienst worden afgesproken, tenzij opdrachtgever geen prijs meer stelt op levering. In dat geval wordt het reeds voldane factuurbedrag terugbetaald.

 

Geheimhouding

 

Alle informatie die besproken wordt tijdens coachingsgesprekken, counselinggesprekken of trainingen zal vertrouwelijk zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

De client en Moksy zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete behandeling van de offerte en andere documenten, gegevens en inlichtingen die verband houden met de werkzaamheden en activiteiten van Moksy.

 

Auteursrecht

 

Alle auteursrechten van Moksy berusten uitsluitend bij Moksy en worden niet overgedragen aan opdrachtgever/client. Het is opdrachtgever/client verboden om inhoud van moksy.nl, baasineigenenergie.nl te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Moksy. Het is opdrachtgever/client verboden om de zaken waarop de intellectuele eigendomsrechten van Moksy rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Moksy is het Nederlands recht van toepassing